Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej  w Bałdrzychowie

na rok szkolny 2013/2014

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324) z późn. zm
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
  • Statut Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie
  • Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w  Bałdrzychowie

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2013/2014.
 3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w  Bałdrzychowie .
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2012/2013.

 

Cele do zrealizowania

* wspieranie rozwoju  dziecka młodszego

*  stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów

*  przygotowanie ich do sprawdzianu szóstoklasistów i do dalszych etapów edukacyjnych

* praca  z  uczniem  mającym  problemy  w  nauce

*  działania szkoły  na  rzecz  zdrowia  i  bezpieczeństwa  uczniów

 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2013/2014:

 •    Przygotowanie  uczniów  do  sprawdzianu  zewnętrznego
 •    Systematyczne uatrakcyjnianie  prowadzonych  zajęć
 •     Wdrażanie  uczniów  do  samorządności
 •     Kształcenie systemu  wartości i  postaw  patriotycznych

 

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr    z  dnia  2013  r.

 

 

 

Spis treści zawartych w planie

 

 1.         I.            Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2.      II.            Kalendarium szkolne.
 1. Harmonogram imprez szkolnych.
 2. Harmonogram wycieczek.
 3. Harmonogram konkursów.
 4. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

 

 

 1.        I.            PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrekcja szkoły

do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

rada pedagogiczna

do końca sierpnia

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki

rada pedagogiczna

do końca sierpnia

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrekcja szkoły

do 15 września

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

wszyscy nauczyciele

do końca sierpnia

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

dyrektor szkoły, opiekunowie staży

cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Przeprowadzenie sprawdzianu dla uczniów klas szóstych (także próbnego). Analiza oraz opracowanie wyników, a także wdrażanie wniosków do realizacji

dyrekcja, zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Dyrektor

przewodniczący zespołów

cały rok szkolny

Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

Dyrektor

nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

wicedyrektor szkoły

raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

dyrektor,

według harmonogramu

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z  poradnią psychologiczno-pedagogicznymi

wychowawcy klas

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Wychowanie ekologiczne

nauczyciele

cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

nauczyciele

cały rok

Edukacja czytelnicza

nauczyciele bibliotekarz

cały rok

 

 

Zadania opiekuńcze

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektor

Wychowawcy

cały rok

Objecie opieką zajęciami  opiekuńczymi (świetlicowymi ) wszystkich dzieci potrzebujących

wychowawcy klas

cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

wychowawcy klas

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 1.     II.            KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

Termin

Zadanie

2 września 2013 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

17 września 2013 r.

73. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

10  września 2013 r.

Zebrania z rodzicami

30 września 2013 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

11  października 2013 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

08  listopada 2013 r .

Ślubowanie  klasy  I

28  października 2013 r.

Zebranie  z  rodzicami

1 listopada 2013 r.

Wszystkich Świętych

12  listopada 2013 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2013 r.

Narodowe Święto Niepodległości

25  listopada 2013 r.

Zebrania z rodzicami

6 grudnia 2013 r.

Mikołajki szkolne

   grudzień 2013

Próbny  sprawdzian  klasy VI

20 grudnia 2013 r.

Wigilia szkolna – dzień  wolny  od  zajęć  dydaktycznych

23 grudnia 2013 r.–1 stycznia 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna

17 grudnia 2013 – 10 stycznia 2014

Procedura wystawiania ocen śródrocznych

19 stycznia 2014 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka – choinka  szkolna

18  stycznia 2014

Zebranie  z  rodzicami

 14 stycznia 2014 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

20 stycznia  – 02  lutego 2014

Ferie zimowe

       Luty  2014

Próbny sprawdzian klasy VI

24  luty  2014

Zebranie  z  rodzicami

8 marca 2013 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Rekolekcje szkolne

14 – 15 marca 2014

Dni  otwarte dla rodziców

21 marca 2014 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

31  marca 2014

Zebranie z rodzicami

14 –22 kwietnia 2014 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01  kwietnia 2014 r.

Sprawdzian szóstoklasistów

28  kwietnia 2014

Zebrania z rodzicami

2  maja 2014 r.

 Dzień  wolny  od  zajęć  dydaktycznych

26 maja 2014 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

 02 czerwca  2014 r.

Ogólne zebranie z rodzicami

02  czerwca 2014 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka – dzień  wolny od  zajęć  dydaktycznych

       czerwca 2014 r.

Dodatkowy termin sprawdzianu szóstoklasistów

10 czerwca – 20 czerwca 2014 r.

Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

Święto  szkoły

23 czerwca 2014 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

23 czerwca 2014 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca

      czerwca 2014 r.

Odebranie z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów

27 czerwca 2014 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2013 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2013 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2013 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2014 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2014 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 21 kwietnia 2014 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2014 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2014 r.,
 • Boże Ciało – 19 czerwca 2014 r.

 

 • Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych ustalanych  przez  dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców   , Rady  Pedagogicznej i   samorządu  szkolnego    

1.   20. grudnia   2013  roku

2.   02  maja  2014  roku

3.   02  czerwca  2014  roku

4.   20 czerwca 2014 roku

5.                                        /  dni  Poddębic – dzień  młodzieży /

 

 

 

 1.  III.            HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 

Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Odpowiedzialni

Uwagi

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

2 września

samorząd   szkolny

 Sprzątanie świata

 20 wrzesień

Maria  Burska

 Dzień Chłopaka

30 września

samorząd  szkolny

Wybory do SU

październik

M. Kalas- Grzybowska , I. Grubska

Święto Komisji Edukacji Narodowej

11 października

samorząd  szkolny

Uroczystość pasowania uczniów klas I

25  październik

Wioleta  Sobolak

Pomoc zwierzętom ze schroniska

listopad/grudzień

LOP

Rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada

Sława   Mikołajczyk

Andrzejki,  dyskoteka

30 listopada

samorząd  szkolny

Mikołajki

6 grudnia

Wychowawcy  klas

Wigilia szkolna

20 grudnia

Samorząd szkolny , Rada rodziców , nauczyciele

Choinka  szkolna

18  stycznia

samorząd szkolny

Dzień  Babci i Dziadka

18 stycznia

Wychowawcy  klas

Walentynki

14 lutego

Samorząd  szkolny

Dzień kobiet

8 marca

Samorząd  szkolny

Powitanie wiosny

21  marca

Samorząd   szkolny

Dzień Sportu

Kwiecień/ maj

J    Jarosław  Ignaczak

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Kwiecień

Samorząd  szkolny, Izabela Grubska, Małgorzata Sowińska

 Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień  Ziemi

Kwiecień

PCK , LOP

Dni  otwarte szkoły

  20 marca

Rada Pedagogiczna , samorząd  szkolny

Dzień Flagi

2 maja

      Wszyscy  nauczyciele

Święto 1 maja    Święto Konstytucji 3 maja

1 i 3 maja

Sława  Mikołajczyk

Dzień Matki

26 maja

Wychowawcy  klas

Dzień Dziecka

2  czerwca

Samorząd   szkolny

Apel Papieski

Piotr Chołys

Wyjazd zielona szkoła,wycieczki, biwaki

czerwiec

Nauczyciele , uczniowie

Zdobywanie karty rowerowej

czerwiec

uczniowie  klasy IV

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

27 czerwca

Samorząd szkolny

 1.   IV.            PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

Lp.

Klasa

Kierownik wycieczki

Miejsce, cel wycieczki

Termin wycieczki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.      V.            HARMONOGRAM KONKURSÓW

 

Lp.

Nazwa konkursu

Osoby odpowiedzialne za organizację

Termin konkursu/imprezy sportowej

Uwagi

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

1.

Konkurs ortograficzny

2.

Konkurs matematyczny

3.

Konkurs przyrodniczy

4.

Kangur matematyczny

5.

Konkurs recytatorski

6.

7.

8.

9.

 

 1.   VI.            HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

Sierpień

Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013

2.

Wrzesień

Nadzór  Pedagogiczny

3.

Październik

Omówienie  sprawdzianu  zewnętrznego – ewaluacja  wewnętrzna

4.

Listopad

Szkoleniowe – tematyka związana z priorytetami MEN

5.

Grudzień

Szkoleniowe

6.

Styczeń/luty

Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły

7.

Luty

Szkoleniowe – procedury sprawdzianu zewnętrznego

8.

Marzec

Szkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły

9.

Kwiecień

Ewalucja  wewnętrzna

10.

Maj

Szkoleniowe – tematyka  aktualna  dla  szkoły

11.

Czerwiec

Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013

12.

 

 

 

 

GODZINY  URZĘDOWANIA  DYREKTORA  SZKOŁY :

 

 

PONIEDZIAŁEK :     08:00 – 15:00  

WTOREK:                09:00 – 15:00

ŚRODA                     09:00 – 15:00

CZWARTEK             10:00 – 15:00

PIĄTEK                    08:00 – 13:00

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI  I  CZYTELNI :

 

 

PONIEDZIAŁEK :                              11.25 – 12.25

 

WTOREK :                                          08:30 – 10:30

 

ŚRODA :                                              08:30 – 09:30

 

CZWARTEK :                                     07:40 – 08:40

 

PIĄTEK :                                            12:20 – 13:20

 

 

PRZYDZIAŁ  ORGANIZACJI  SZKOLNYCH :

 

SAMORZĄD  SZKOLNY                                                  Maria Kalas – Grzybowska , Izabela Grubska

 

PCK – WIEWIÓRKA                                                       Justyna Stachrowska

 

LOP                                                                                 Maria  Burska

 

DOŻYWIANIE                                                                 Izabela  Grubska

 

KOORDYNATOR  ds. BEZPIECZEŃSTWA                    Małgorzata  Sowińska

 

GAZETKA  SZKOLNA „LOKOMOTYWA”                   Małgorzata Sowińska , Krzysztof  Płoszyński

 

BHP                                                                                 Izabela Grubska , Małgorzata  Sowińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRA  PEDAGOGICZNA:

 

Jarosław  Ignaczak                             dyrektor  szkoły              wychowanie  fizyczne

 

Beata  Sokolnicka                               wychowanie  przedszkolne

 

Wioleta   Sobolak                                nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa I

 

Maria Kalas – Grzybowska                nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa II

 

Agata  Chołys                                     nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa III

       

Maria  Burska                                     przyroda , zajęcia świetlicowe – wychowawca klasa IV

 

Izabela  Grubska                                 matematyka , biblioteka – wychowawca klasa V

     

Małgorzata  Sowińska

Anna   Kowalska                                 język polski – wychowawca klasa VI

 

Piotr  Chołys                                       religia

 

Justyna  Stachrowska                         język  angielski klasy I – VI

 

Krzysztof  Płoszyński                          zajęcia  komputerowe , informatyka klasy II – VI

 

Sława  Mikołajczyk                             historia IV – VI

 

Dorota  Sowińska                               plastyka , muzyka , sztuka IV – VI

 

Renata Meyer – Bramowska                wychowanie  do  życia  w  rodzinie

 

Izabela  Marszałek                              zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 

 

 

 

 

 

ZADANIA ZWIAZANE Z POLITYKA KADROWĄ

 

*     Terminy zawierania umów o prace z nauczycielami             ostatni tydzień sierpnia 2013

 

*     Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu  ,konsultacje ze związkami

       zawodowymi:                                                                        od marca do maja 2014

 

 

 

 

 ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Ogólne  zebrania  z  rodzicami                                                   10.09.2013

17.01.2014

                                                                                                    02.06.2014                                            

 

Comiesięczne  spotkania  z  wychowawcami i nauczycielami          28.10.2013

25.11.2013

24.02.2014

31.03.2014

28.04.2014

 

DZIAŁANIA ZWIAZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM

 

ZŁOŻENIE  WNIOSKU – do  01.09.2013

 

PLAN  ROZWOJU:

 • Nauczyciel  stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
 • Nauczyciel kontraktowy i mianowany plan rozwoju załącza do wniosku

 

ZATWIERDZENIE  PLANU  ROZWOJU :

 • Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU :

 • Nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu .

 

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA :

 • Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu .

 

OPINIA  RADY  RODZICÓW

     *  Powinna  przedstawić w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej   ocenie pracy. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 

OCENA  DOROBKU  ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU :

 • dokonuje dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela odbywającego staż.

 

ZŁOŻENIE   WNIOSKU  O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

INFORMACJA O TERMINIE  I MIEJSCU  ROZMOWY :

*  14 dni przed datą  posiedzenia  komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I WŁASCIWYCH

WARUNKÓW NAUKI I PRACY:

 

Przegląd  – kontrola  komisji bezpieczeństwa stan przygotowania szkoły pod względem  bezpieczeństwa do  rozpoczynającego  się  roku  szkolnego :                                        29.08.2013

                                                                                                                    31.01.2014

 

Badania okresowe                                                                            zgodnie  z  terminami

 

Szkolenia pracowników z BHP:                                           wg potrzeb pracowników nowozatrudnionych

 

- Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają  wymagane normy:

                                                                                                          05.09.2013

 

TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAN, RAPORTÓW I  INFORMACJI

 

 Termin składania sprawozdań  SIO:

dane statystyczne na dzień 10.09.2009.                                             15.09.2013.

dane statystyczne na dzień 30.09.2009.                                             03.10.2013.

Termin tworzenia planu nadzoru pedagogicznego                            15.09.2013

Sprawozdanie z planu nadzoru                                                          31.01.2014

                                                                                                    Do  31.08.2014