Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Szkoły Podstawowej  w Bałdrzychowie

na rok szkolny 2015/2016

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324) z późn. zm
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie
 • Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w  Bałdrzychowie

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2014/2015.
 3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w  Bałdrzychowie .
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2013/2014.

 

Cele do zrealizowania

* wspieranie rozwoju  dziecka młodszego

*  stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów

*  przygotowanie ich do sprawdzianu szóstoklasistów i do dalszych etapów edukacyjnych

* praca  z  uczniem  mającym  problemy  w  nauce

*  działania szkoły  na  rzecz  zdrowia  i  bezpieczeństwa  uczniów  

 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2014/2015:

 •    Przygotowanie  uczniów  do  sprawdzianu  zewnętrznego
 •    Systematyczne uatrakcyjnianie  prowadzonych  zajęć
 •     Wdrażanie  uczniów  do  samorządności
 •     Kształcenie systemu  wartości i  postaw  patriotycznych

 

 

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr    z  dnia  2015  r.

 

 

 

Spis treści zawartych w planie

 

 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. Kalendarium szkolne.
 3. Harmonogram imprez szkolnych.
 4. Harmonogram wycieczek.
 5. Harmonogram konkursów.
 6. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

 

 

 1. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrekcja szkoły do końca sierpnia
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły rada pedagogiczna do końca sierpnia
Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki rada pedagogiczna do końca sierpnia
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrekcja szkoły do 15 września
Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej wszyscy nauczyciele do końca sierpnia
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły cały rok
Awans zawodowy nauczycieli dyrektor szkoły, opiekunowie staży cały rok
Promocja szkoły w środowisku lokalnym wszyscy nauczyciele cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Przeprowadzenie sprawdzianu dla uczniów klas szóstych (także próbnego). Analiza oraz opracowanie wyników, a także wdrażanie wniosków do realizacji dyrekcja, zespoły przedmiotowe cały rok szkolny
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych Dyrektorprzewodniczący zespołów cały rok szkolny
Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych nauczyciele cały rok szkolny
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Badanie wyników nauczania Dyrektornauczyciele według planu nadzoru
Analiza wyników nauczania wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli wicedyrektor szkoły raz w miesiącu
Obserwacje lekcji dyrektor, według harmonogramu

 

Wychowanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły wszyscy nauczyciele cały rok
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele cały rok
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek wszyscy nauczyciele cały rok
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z  poradnią psychologiczno-pedagogicznymi wychowawcy klas cały rok
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego opiekun samorządu cały rok
Wychowanie ekologiczne nauczyciele cały rok
Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym nauczyciele cały rok
Edukacja czytelnicza nauczyciele bibliotekarz cały rok

 

 

Zadania opiekuńcze

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej wszyscy nauczyciele cały rok
Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej DyrektorWychowawcy cały rok
Objecie opieką zajęciami  opiekuńczymi (świetlicowymi ) wszystkich dzieci potrzebujących wychowawcy klas cały rok
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wychowawcy klas cały rok
Zapewnienie obiadów w szkole wychowawcy klas cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 1. KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

Termin

Zadanie

1 września 2015 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
17 września 2015 r. 73. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
10  września 2015 r. Zebrania z rodzicami
30 września 2015 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka
14  października 2015 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
30  października 2015 r . Ślubowanie  klasy  I
27  października 2015 r. Zebranie  z  rodzicami
1 listopada 2015 r. Wszystkich Świętych
3  listopada  2015 Sprawdzian próbny VI
12  listopada 2015 r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada 2015 r. Narodowe Święto Niepodległości
  7 grudnia 2015 r. Mikołajki szkolne
  16 grudzień 2015 Próbny  sprawdzian  klasy VI
22 grudnia 2015 r. Wigilia szkolna – dzień  wolny  od  zajęć  dydaktycznych
23 grudnia 2015 r.–03 grudnia 2016 r. Zimowa przerwa świąteczna
17 grudnia 2015 – 10 stycznia 2016 Procedura wystawiania ocen śródrocznych
21 stycznia 2016 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka – choinka  szkolna
29  stycznia 2016 r Zebranie  z  rodzicami
 14 stycznia 2016 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
15 luty  – 28  lutego 2016 Ferie zimowe
15 marca   2016 Próbny sprawdzian klasy VI
8  marca 2016 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
Rekolekcje szkolne
17 marca 2016 Dni  otwarte dla rodziców
20 marca 2016 r. Pierwszy Dzień Wiosny
23 – 29  marca 2016 r. Wiosenna przerwa świąteczna
03  kwietnia 2016 r. Sprawdzian szóstoklasistów
19  kwietnia 2016 Zebrania z rodzicami
27 maja 2016 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki
 07 czerwca  2016 r. Ogólne zebranie z rodzicami
01  czerwca 2016 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka – dzień  wolny od  zajęć  dydaktycznych
       czerwca 2016 r. Dodatkowy termin sprawdzianu szóstoklasistów
27 maja 2016 Boże  Ciało
10 czerwca 2016 Termin przekazania informacji uczniom i ich rodzicom o planowanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania
01 czerwca – 19 czerwca 2015 r. Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
Święto  szkoły
21 czerwca 2015 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
23 czerwca 2015 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca
      czerwca 2015 r. Odebranie z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów
24 czerwca 2015 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2015 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2015 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2015 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2016 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2016 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 28  marca 2016 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2016 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2016 r.,
 • Boże Ciało – 26  maja 2016 r.
 • Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych ustalanych  przez  dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców   , Rady  Pedagogicznej i   samorządu  szkolnego    
 1. 22 grudnia 2015
 2. 02 maja 2016
 3. 27 maja 2016
 4. 01 czerwca .2016
 1. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 

Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Odpowiedzialni

Uwagi

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1 września samorząd   szkolny
 Sprzątanie świata  24 września Maria  Burska
 Dzień Chłopaka 30 września samorząd  szkolny
Wybory do SU Wrzesień A.Chołys , J. Stachrowska
Święto Komisji Edukacji Narodowej 14 października samorząd  szkolny
Uroczystość pasowania uczniów klas I 30  października Maria Kalas – Grzybowska
Pomoc zwierzętom ze schroniska listopad/grudzień LOP
Rocznica odzyskania niepodległości 12 listopada Sława   Mikołajczyk
Andrzejki,  dyskoteka 26 – 27listopada samorząd  szkolny
Mikołajki 7 grudnia Wychowawcy  klas
Wigilia szkolna 22 grudnia Samorząd szkolny , Rada rodziców , nauczyciele
Choinka  szkolna 30  stycznia samorząd szkolny
Dzień  Babci i Dziadka 21 stycznia Wychowawcy  klas
Walentynki Samorząd  szkolny
Dzień kobiet 8 marca Samorząd  szkolny
Powitanie wiosny 20  marca Samorząd   szkolny
Dzień Sportu 1 czerwca Jarosław  Ignaczak
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Kwiecień / maj Samorząd  szkolny, Dorota Borowska  Małgorzata Sowińska
 Światowy Dzień ZdrowiaŚwiatowy Dzień  Ziemi  1 czerwca PCK , LOP
Dni  otwarte szkoły   17 marca Rada Pedagogiczna , samorząd  szkolny
Dzień Flagi 4  maja       Wszyscy  nauczyciele
Święto 1 maja    Święto Konstytucji 3 maja   4  maja Sława  Mikołajczyk
Dzień Matki 26 maja Wychowawcy  klas
Dzień Dziecka 1  czerwca Samorząd   szkolny
Apel Papieski Piotr Chołys
Wyjazd zielona szkoła, wycieczki, biwaki Czerwiec Nauczyciele , uczniowie
Zdobywanie karty rowerowej czerwiec uczniowie  klasy IV
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24 czerwca Samorząd szkolny
 1. PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

Lp.

Klasa

Kierownik wycieczki

Miejsce, cel wycieczki

Termin wycieczki

1. III – VI Ewa   Kardaś Wrocław
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. HARMONOGRAM KONKURSÓW

 

Lp.

Nazwa konkursu

Osoby odpowiedzialne za organizację

Termin konkursu/imprezy sportowej

Uwagi

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

1. Powiatowy Konkurs ortograficzny nauczyciele II-IIIjęzyk polski
2. Potyczki matematyczne Izabela Grubska
3. Konkurs przyrodniczy matematyczny Pryzmat Izabela Grubska Maria Burska
4. Wojewódzki konkurs matematyczny Dorota  Borowska

5. Konkurs recytatorski MCEE Nauczyciele 0-III język polski
6. Wojewódzki Konkurs języka polskiego Małgorzata  Sowińska
7. Wojewódzki Konkurs języka angielskiego Justyna Stachrowska
8. Konkurs recytatorski PDKiS Nauczyciele 0-III język polski

9.

 

 

 

 

 1. HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1. Sierpień Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016
2. Wrzesień Nadzór  Pedagogiczny Omówienie  sprawdzianu  zewnętrznego – ewaluacja  wewnętrzna
3. Październik Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela
4. Listopad Szkoleniowe – bezpieczeństwo w szkole
5. Grudzień Szkoleniowe –
6. Styczeń/luty Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły
7. Luty Szkoleniowe – sposoby motywowania uczniów – wypracowanie spójnego systemu wzmocnień pozytywnych
8. Marzec Szkoleniowe –
10. Maj Szkoleniowe –
11. Czerwiec Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016
12. Czerwiec / lipiec Diagnoza i ewaluacja pracy szkoły za rok szkolny 2015 / 2016

 

 

 

 

GODZINY  URZĘDOWANIA  DYREKTORA  SZKOŁY :

 

 

PONIEDZIAŁEK :         09:00 – 15:00  

WTOREK:                     09:00 – 15:00

ŚRODA                         09:00 – 15:00

CZWARTEK                  09:00 – 15:00

PIĄTEK                        08:00 – 14:00

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI  I  CZYTELNI :

 

 

PONIEDZIAŁEK :                                   08;30 – 09:30 ; 10:20 – 11:20 

 

WTOREK :                                                12:20 – 13:20

 

ŚRODA :                                                   09:30 – 11:30

 

CZWARTEK :                                           09:30 – 11:30

 

PIĄTEK :                                                  09:30 – 11:30

 

 

PRZYDZIAŁ  ORGANIZACJI  SZKOLNYCH :

 

SAMORZĄD  SZKOLNY                                                      Agata  Chołys  . Justyna  Stachrowska   

 

PCK – WIEWIÓRKA                                                            Ewa  Kardaś

 

LOP                                                                                      Maria  Burska

 

DOŻYWIANIE                                                                      Dorota  Borowska

 

KOORDYNATOR  ds. BEZPIECZEŃSTWA                                    Małgorzata  Sowińska

 

GAZETKA  SZKOLNA „LOKOMOTYWA”                                    Slawa Mikołajczyk , Małgorzata  Sowińska

 

BHP                                                                                      Beata  Sokolnicka

 

 

 

 

 

 

KADRA  PEDAGOGICZNA:

 

Jarosław  Ignaczak                                   dyrektor  szkoły   wychowanie  fizyczne

 

Beata  Sokolnicka                                      wychowanie  przedszkolne

 

Ewa   Kardaś                                            nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa III

 

Maria Kalas – Grzybowska                      nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa I

 

Agata  Chołys                                            nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa II , etyka klasy I – III

                                                                   

Maria  Burska                                           przyroda , zajęcia świetlicowe – wychowawca klasa VI

 

Dorota  Borowska                                     matematyka , biblioteka

                                                                 

Małgorzata  Sowińska                               język polski  , wychowawca  klasa IV

 

Piotr  Chołys                                             religia

 

Justyna  Stachrowska                                język  angielski klasy 0 – VI  , wychowawca klasa V

 

Sława  Mikołajczyk                                    zajęcia  komputerowe  II – VI , zajęcia techniczne  IV – VI

                                                                   historia klasy IV – VI 

 

Dorota  Sowińska                                      plastyka , muzyka IV – VI

 

Renata Meyer – Bramowska                      wychowanie  do  życia  w  rodzinie

 

Izabela  Marszałek                                    zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA ZWIAZANE Z POLITYKA KADROWĄ

 

*     Terminy zawierania umów o prace z nauczycielami             ostatni tydzień sierpnia 2015

 

*     Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu  ,konsultacje ze związkami

       zawodowymi:                                                                        od marca do maja 2016

 

 

 ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Ogólne  zebrania  z  rodzicami                                             10.09.2015

29.01.2016

                                                                                              07.06.2016                                             

 

Comiesięczne  spotkania  z  wychowawcami i nauczycielami          27.10.2015

15.12.2015

19.04.2016

 

 

DZIAŁANIA ZWIAZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM

 

ZŁOŻENIE  WNIOSKU – do  01.09.2015

 

PLAN  ROZWOJU:

 • Nauczyciel  stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
 • Nauczyciel kontraktowy i mianowany plan rozwoju załącza do wniosku

 

ZATWIERDZENIE  PLANU  ROZWOJU :

 • Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU :

 • Nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu .

 

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA :

 • Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu .

 

OPINIA  RADY  RODZICÓW

     *  Powinna  przedstawić w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej          ocenie pracy. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 

OCENA  DOROBKU  ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU :

 • dokonuje dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela odbywającego staż.

 

ZŁOŻENIE   WNIOSKU  O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

INFORMACJA O TERMINIE  I MIEJSCU  ROZMOWY :

*  14 dni przed datą  posiedzenia  komisji

 

 

DZIAŁANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I WŁASCIWYCH

WARUNKÓW NAUKI I PRACY:

 

Przegląd  – kontrola  komisji bezpieczeństwa stan przygotowania szkoły pod względem  bezpieczeństwa do  rozpoczynającego  się  roku  szkolnego :                                        29.08.2015

                                                                                                         29.02.2016

 

Badania okresowe                                                                            zgodnie  z  terminami

 

Szkolenia pracowników z BHP:                                           wg potrzeb pracowników nowozatrudnionych

 

- Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają  wymagane normy:

                                                                                                          05.09.2015

 

TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAN, RAPORTÓW I  INFORMACJI

 

 Termin składania sprawozdań  SIO:

dane statystyczne na dzień 10.09.2009.                                             15.09.2015.

dane statystyczne na dzień 30.09.2009.                                             03.10.2015.

Termin tworzenia planu nadzoru pedagogicznego                            15.09.2015

Sprawozdanie z planu nadzoru                                                          31.01.2016

                                                                                                    Do  31.08.2016